Onze missie en visie

Door kwalitatief goed onderwijs helpt De Achtbaan leerlingen zich op een prettige, veilige manier te ontwikkelen. We helpen ze hun zelfstandigheid te vergroten en kennis op te doen, zodat ze positief, vriendelijk, open en met vertrouwen de wereld in gaan. Hierdoor zijn ze in staat om op hun eigen niveau en met hun eigen talenten een goed leven op te bouwen. Jouw talent goed op de rit, dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool de Achtbaan om gaat. Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je talent is volgens ons alleen mogelijk als je je prettig en veilig voelt op school. Natuurlijk werkt er op de Achtbaan een team dat ervoor zorgt dat iedereen de rit in de Achtbaan op zijn eigen manier kan beleven. Plezier, aandacht, verantwoordelijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop.

 Plezier

Op de Achtbaan hebben we open en betrokken leerkrachten. Zij doen er alles aan om het mogelijk te maken dat een kind met plezier naar school gaat. Een goed pedagogisch klimaat is daarbij erg belangrijk en wordt door ons beleid voor sociaal- emotionele ontwikkeling ondersteund. Daarnaast is het van belang dat kinderen lesstof op hun niveau aangeboden krijgen bijvoorbeeld in de plusklas. Zo krijgen de kinderen zelfvertrouwen en houden ze plezier in het naar school gaan en het leren. Met ons plusaanbod voor kunst- en cultuur en alle nevenactiviteiten die we op school doen, geven we de kinderen de kans om met plezier nieuwe talenten en vaardigheden te ontdekken.

Aandacht

Aandacht voor de leerlingen is terug te zien door het onderwijs dat op niveau wordt aangeboden. In alle groepen worden kinderen ingedeeld op drie niveaus  en is er RT en RT+ met een plusklas aanwezig. Daarnaast is er ook aandacht voor de ouders  van de leerlingen. Zij worden gezien als partner in het leren van de kinderen. Er zijn open ochtenden voor ouders zodat zij de school in bedrijf zien. Naast het bezoeken van de groep van hun kind(eren) kunnen ook de andere groepen van de school bezocht worden. Bij de groepen 1 tot en met 3 werken we met wekelijkse inloopochtenden. In groep 4 en 5 is er een maandelijkse inloopochtend. De aandacht voor kinderen uit zich ook in het gebruik van ‘het zonnetje van de week’ waarbij iedere week één kind centraal staat en complimenten  van klasgenootjes krijgt. De aandacht is er ook voor de leerkrachten . Door collegiale consultatie, groepsbezoeken door het managementteam en de gesprekkencyclus is er gerichte aandacht voor een blijvende leergierige houding. 

Verantwoordelijkheid

Wij willen kinderen leren zich als een verantwoordelijk  en zelfstandig   mens te gedragen. We geven het zelf de verantwoordelijkheid waar dat mogelijk is. Bijvoorbeeld medeverantwoordelijkheid voor de groepssfeer (middels leefstijl). Verantwoordelijkheid voor het (gekozen) werk. Onze methode ‘Leefstijl’ voor de sociale/ emotionele vorming en onze methode ‘Hemel en aarde’ maken verantwoordelijkheid nemen bespreekbaar. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen per toerbeurt de verantwoordelijkheid voor klassentaken. Onze doorgaande leerlijn voor participerend burgerschap  ondersteund het besef van verantwoordelijkheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

 Vernieuwing

De school werkt opbrengstgericht en doorloopt daarmee een continu proces om tot verbetering te komen. Dit uit zich onder andere in het gebruik van de nieuwste methodes voor rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen door ons aanbod hierop af te stemmen. We maken gebruik van de talenten en de veranderingsgezindheid van onze teamleden. Zo hebben we diverse specialisten in ons team. Daarnaast maken we gebruik van ‘kennis is kracht’. Hierbij maken we gebruik van de kennis van ouders en geven ouders gastlessen in verschillende groepen.

Eindprofiel leerling

Op de Achtbaan staat jouw talent goed op de rit. Door kwalitatief goed onderwijs helpen wij onze kinderen zich op een prettige, veilige manier te ontwikkelen.

Een kind dat De Achtbaan verlaat:

  • is op zijn eigen niveau goed voorbereid op de rest van zijn leven,
  • heeft de basisschool als een veilige basis ervaren en heeft zelfvertrouwen,
  • weet wat zijn sterke en zwakke kanten zijn,
  • kan kritisch nadenken en een mening te vormen,
  • is goed in staat om zelfstandig en samen te werken,
  • heeft een ‘growth mindset’,
  • is in staat om vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken,
  • heeft geleerd zijn emoties te kunnen benoemen en op verschillende manieren te uiten.