Aanmelden

Belangstelling kenbaar maken / vooraanmelding

Er wordt momenteel gewerkt aan een stedelijk aanmeldbeleid om de kansen voor alle ouders en kinderen gelijk te maken en om meer helderheid in procedures te scheppen. Het stedelijk aanmeldbeleid is tot op heden nog niet klaar, maar de grote lijnen zijn wel al bekend. Er wordt naar gestreefd om vanaf september 2021 een stedelijk centraal aanmeldpunt te hebben. Tot die tijd regelen de scholen de aanmeldingen zelf. 

Wij hebben besloten om in de lijn van het nieuwe beleid te gaan werken. Het kan zijn dat onze school meer aanmeldingen heeft dan plekken dus dan zullen wij wij gaan loten.

Dat betekent dat: 

  • Kinderen aangemeld kunnen worden vanaf hun derde verjaardag 

  • Broertjes en zusjes hebben een plaatsingsgarantie  

  • Na een kwartaal zal er geloot worden onder de aangemelde leerlingen 

  • Wij kunnen per geboortejaar 64 kinderen plaatsen

Kwartaal 1: 

Als uw kind geboren is tussen 1 januari en 31 maart 2018 kunt u aanmelden t/m 31 maart. Wij loten op dinsdag 6 april. Alle aanmeldingen die na 31 maart binnen komen tellen niet meer mee in deze loting. 

Kwartaal 2: 

Als uw kind is geboren tussen 1 april en 30 juni 2018 dan kunt u aanmelden t/m 30 juni. 

Wij loten op dinsdag 6 juli. Alle aanmeldingen die na 30 juni binnenkomen loten niet meer mee. 

 

N.B.: Ook broertjes en zusjes moeten in deze periode aangemeld worden. Zij kunnen geen aanspraak meer maken op een plek na de loting. 

Voor kwartaal 3 en 4 verwachten wij dat de centrale aanmelding geregeld is. Als dat niet zo is dan gaan wij op dezelfde manier verder. 

Kind geboren tussen 

Aanmelden tot en met 

loting 

aantal plekken beschikbaar na broertjes en zusjes

1 januari en 31 maart 2018 

31 maart 

6 april 2021 

        13

1 april en 30 juni 2018 

30 juni 

6 juli 2021 

          12

1 juli en 30 september 2018 

30 september 

5 oktober 2021 

          14

1 oktober en 31 december 

31 december 

11 januari 2022 

          15

 Als u op meerdere plekken aangemeld heeft en bent toegelaten moet u zelf de keuze maken welke school u kiest. Als er bij ons nog ouders afvallen na de loting dan zullen eventueel uitgelote kinderen alsnog benaderd worden in volgorde van uitloting. 

Aanmelden op onze school als uw kind drie is. Daarvoor kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via een vooraanmeldingsformulier.

Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school. In de tussentijd bent u ook welkom op een van onze kennismakingsmomenten

Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

Aanmelding

Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Ouders ontvangen binnen vier weken een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt (zie ook bij kopje ‘toelating’).

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 oktober 2018

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 september 2021 via de website: www.naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodigheeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.

Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.

De schoolleider zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.       

Toelating

De schoolleider neemt de beslissing over de toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind.

In het geval een school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plekken worden  voorrangsregels gehanteerd. Onze school kijkt daarbij naar:

  • Kinderen die broertjes of zusjes op school hebben.
  • Kinderen die in de wijk of het postcode afgegrensde gebied rond de school wonen.
  • Indien er nog plaatsen over zijn, heeft toelating plaats op volgorde van aanmelding.