Verlof en afwezigheid

Extra Verlof

Onderwijs geeft een kind kansen op een goede toekomst. De naleving van de regels betreffende het extra verlof krijgen steeds meer belangstelling van leerplicht en de media.

De afspraken die hier over gaan staan in de Leerplichtwet.

Wanneer een kind zonder toestemming van de schoolleiding of leerplichtambtenaar niet op school is, heet dit ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. U kunt dan eventueel een boete krijgen. Als de schoolleider het verzuim niet meldt, kan de school ook een proces-verbaal krijgen.

De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd.

Extra verlof is niet bedoeld voor vakanties. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet één keer per jaar met het gezin op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voor de toezegging voor dit verlof is een werkgeversverklaring noodzakelijk.

Het kan gebeuren dat uw kind of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en dat daardoor de leerling pas later op school terugkomt. Neem in dat geval een doktersverklaring uit het vakantieland mee.

Voor bepaalde religieuze feesten of verplichtingen krijgt een kind één dag vrij.

Gewichtige omstandigheden

Voor situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen (gewichtige omstandigheden) is er verlof mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

 • ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • 12½- , 25-, 40- , 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;
 • Verhuizing van het gezin;
 • Diploma-uitreiking;
 • Talentontwikkeling;

Voorbeelden van situaties die geen gewichtige omstandigheden zijn:

 • Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst;
 • Vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
 • Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Voor het aanvragen van verlof kunt u via de website van Social Schools een aanvraag indienen. Deze aanvraag komt automatisch bij de schoolleiding terecht. De schoolleiding beslist over uw aanvraag.

Als de schoolleider of leerplichtambtenaar uw aanvraag voor extra verlof afwijst en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de schoolleiding. De schoolleiding zal dan opnieuw naar uw verzoek kijken. Wanneer u het opnieuw niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking, het extra verlof mag niet alvast worden opgenomen.