Missie en visie

Door kwalitatief goed onderwijs helpt De Achtbaan leerlingen zich op een prettige, veilige manier te ontwikkelen. We helpen ze hun zelfstandigheid te vergroten en kennis op te doen, zodat ze positief, vriendelijk, open en met vertrouwen de wereld in gaan. Hierdoor zijn ze in staat om op hun eigen niveau en met hun eigen talenten de volgende stap te nemen. “Jouw talent goed op de rit” dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool De Achtbaan om gaat.  Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je talent is volgens ons alleen mogelijk als je je prettig en veilig voelt op school. In ons pedagogisch klimaat zijn wij betrokken bij alle leerlingen, ouders en collega’s. Wij tonen belangstelling voor elkaar en (h)erkennen elkaars talenten, overeenkomsten en verschillen. Iedereen wordt gezien en gehoord. Wij werken vanuit een positieve intentie. Dit leidt tot saamhorigheid binnen de school.  

Op de Achtbaan hebben we open en betrokken leerkrachten. Ons team blijft in ontwikkeling, is betrouwbaar en betrokken. We zetten hiervoor onze talenten, ervaring en/of kennis uit (wetenschappelijk) onderzoek in. Wij ontvangen en geven feedback vanuit een positieve grondhouding en op basis van gelijkwaardigheid.  In onze communicatie zijn leerlingen, leerkrachten en ouders onderwijspartners. Dit laten we zien door open, eerlijk en duidelijk met elkaar te communiceren. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. In onze samenwerking als onderwijspartners maken we gebruik van elkaars (professionele) kwaliteiten en inspireren we elkaar.   

Aandacht voor de leerlingen is terug te zien in het onderwijs dat op niveau wordt aangeboden.  Kinderen krijgen, waar passend lesstof op hun niveau aangeboden. In alle groepen worden kinderen ingedeeld op minimaal drie niveaus. We geven daarnaast remedial teaching, zowel didactisch (RT) als op mindset en executieve functies (RT+). Met ons plusaanbodvoor kunst- en cultuur en andere nevenactiviteiten bieden we onze leerlingen de kans om met plezier nieuwe talenten en vaardigheden te ontdekken. 

Ouders van leerlingen worden gezien als partner in het leerproces van de kinderen. Er zijn open ochtenden voor ouders zodat zij de school in bedrijf zien. Naast het bezoeken van de groep van hun kind(eren) kunnen ook de andere groepen van de school bezocht worden. Bij de groepen 1 tot en met 8 werken we met regelmatige inloopochtenden. Wij willen leerlingen leren zich als een verantwoordelijk en zelfstandig mens te gedragen. We geven hen zelf de verantwoordelijkheid waar dat mogelijk is, zij mogen daarin leren en fouten maken.  

Onze methode ‘HiRo’ voor de sociale & emotionele vorming en onze methode ‘Hemel en aarde’ maken verantwoordelijkheid nemen bespreekbaar. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen per toerbeurt de verantwoordelijkheid voor klassentaken. Verder ondersteunt de doorgaande leerlijn voor participerend burgerschap het besef van verantwoordelijkheid en het nemen van verantwoordelijkheid.  

De school werkt opbrengstgericht en doorloopt daarmee een continu proces om tot verbetering te komen. Dit uit zich onder andere in het gebruik (nemen) van de nieuwste methodes voor rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen door ons aanbod hierop af te stemmen. We maken gebruik van de talenten en de veranderingsgezindheid van onze teamleden. Zo hebben we diverse specialisten in ons team. Daarnaast maken we gebruik van ‘kennis is kracht’. We maken graag gebruik van de kennis van ouders, ouders geven gastlessen in verschillende groepen 

 

De Achtbaan in 2025 

In 2025 staat De Achtbaan bekend om het inzetten van talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders. De HB- en reguliere klassen versterken elkaar door samenwerking. Daarnaast staan we bekend om de maatschappelijke betrokkenheid en bijbehorende activiteiten (kunst en cultuur). We zijn een school waar leerlingen (zelf)kennis, vaardigheden en zelfstandigheid ontwikkelen. Bij het verlaten van De Achtbaan zetten onze leerlingen vol vertrouwen de volgende stap. 

In 2025 zie je onder andere terug in onze onderwijsorganisatie: 

  • Groepsdoorbrekend werken. 

  • Vak integratie in het onderwijs.  

  • Talenten, kennis en vaardigheden van leerlingen, leerkrachten en ouders worden breed ingezet en benut binnen de school.