Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn de eerst aangewezen partners voor onze scholen. Ouders en leerlingen vormen immers de basis voor ons bestaan en geven ons bestaansrecht. Daarnaast zijn ouders ervaringsdeskundigen. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een goede samenwerking met ouders leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in leerprestaties als in gedrag en werkhouding.

We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. De school laat in woord en gedrag zien dat ouders erkend en beschouwd worden als partner in onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met diversiteit in achtergronden. We streven naar een zodanige samenwerking dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Gericht partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen.

Ouderraad

Kinderen zijn natuurlijk op school om te leren, maar minstens zo belangrijk is een fijne schooltijd. De oudercommissie (OC) is er om daaraan bij te dragen. Dat doet de OC door in samenwerking met leerkrachten, schoolleiding, ouders en klassenouders schoolactiviteiten,feesten en evenementen te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, sportdag en het schoolreisje.

Ouderbijdrage

Deze activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage. De Achtbaan beschikt, net als bijna alle andere basisscholen, niet over financiële middelen om deze activiteiten te bekostigen. Alles wat geld kost; versiering, versnaperingen, sport- en spelactiviteiten, entree en vervoer schoolreisje, wordt betaald uit de ouderbijdrage. Zonder de ouderbijdrage is het dus niet mogelijk activiteiten voor de kinderen te organiseren.

De OC is verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdrage. Ieder jaar maakt de OC een begroting, per activiteit wordt het beschikbare budget bepaald. Over de inkomsten en uitgaven van het ouderbijdragenbudget wordt gedurende en na afloop van een schooljaar door de OC verantwoording afgelegd aan de schoolleiding en Medezeggenschapsraad. Als aan het eind van het schooljaar geld over is wordt dit budget meegenomen naar de begroting van het volgend jaar. Al het geld wordt dus besteed aan het doel van de ouderbijdrage: ‘niet-lesgebonden’ activiteiten voor de kinderen, die niet door de overheid betaald worden.\

Activiteiten

Zoals elk jaar zorgt de OC ook dit schooljaar weer voor een zo leuk mogelijke invulling van alle schoolactiviteiten. In het begin van het schooljaar wordt voor elke activiteit een coördinator bepaald. Hij of zij is verantwoordelijk voor het goede verloop van de festiviteit, uiteraard samen met de verantwoordelijke leerkracht. De exacte data van alle activiteiten kunt u terugvinden op de schoolkalender.

Ouders en klassenouders

De betreffende contactpersonen organiseren de festiviteiten. Máár… voor het welslagen van het evenement blijft de hulp van (klassen-)ouders ouders hard nodig. Zonder de inzet en de betrokkenheid van ouders is het voor ons onmogelijk om geslaagde activiteiten op touw te zetten. Per activiteit vraagt de OC u, vaak via de klassenouders, om uw hulp. We hopen dat we ook dit jaar weer op uw enthousiaste bijdrage mogen rekenen.

Versterking gezocht!

Met heel veel plezier bedenken en organiseren wij allerlei leuke activiteiten op school. Dat doen we in de huidige samenstelling al een aantal jaar. Maar, onze kinderen worden ouder en het moment komt dat een aantal kinderen naar de middelbare school verdwijnt. Om te zorgen dat de Oudercommissie op volle kracht blijft, zoeken we nu al vaders en moeders die het leuk vinden om ons team te versterken. Ben je geïnteresseerd? Wij vertellen je graag meer! 

Contact

Wilt u meer informatie over de OC, de activiteiten of heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen wij dat graag! U kunt altijd een van ons aanschieten op school. De OC heeft ook een eigen e-mailadres: ksu-deachtbaan-oc@hotmail.com.